Infovergadering voor de leden - december 2016

De vergadering werd geopend met een uiteenzetting door Mr Tahon over de problematiek door het gedeelte biodiesel in de brandstof van onze plezierboten.

Vanwege de Europese Norm (EN 590) wordt er tegenwoordig (max.) 7% biodiesel bij de fossiele diesel gevoegd nog voor men deze tankt, in 2020 zal dat 10% zijn. Bedoeling daarvan is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Maar daardoor is de diesel wel heel wat bacteriegevoeliger geworden.

Het grote probleem bij onze jachtjes is dat de meesten niet zo heel veel vaaruren per jaar hebben en dat de brandstof op die manier te lang in de tank blijft zitten. Doordat er water, o.a. door condensatie, bij de brandstof komt beginnen sommige delen (molecules) samen te klitten waardoor er een soort gelei (sludge) ontstaat dat naar de bodem zakt. Bij schommelen van het vaartuig verspreid de sludge zich in uw tank en komt zo in de filters terecht die verstopt raken met als gevolg het stilvallen van de motor en dat gebeurt meestal op de minst geschiktste plaatsen.

Wat kan je dan doen om dit probleem aan te pakken?

-- Vooreerst kan je jezelf de vraag stellen of het wel nodig is om een grote tank aan boord te hebben wanneer je niet veel vaart. Als die er wel zit, bedenk dan of het nodig is dat die volledig gevuld is. De normale levensduur van brandstof (sedert de aanmaak!) is bij 20°C ongeveer 20 maanden, bij hogere temperaturen (vb in uw ruim) vermindert deze peroide heel snel. Door minder brandstof aan boord te nemen moet je regelmatiger tanken, er is dus meer circulatie in je tank waardoor het risico op bacterievorming iets minder is.

-- Neem de gewoonte om, naast het gewone onderhoud van de motor, ook jaarlijks even de tank te openen en schoon te maken. Dat kan heel wat ellende voorkomen.

-- Kijk regelmatig na of er geen water via je vuldop of ontluchtingsleiding in de tank kan komen, bacteriën hebben water nodig voor hun ontwikkeling dus waterinsijpeling moet je zoveel mogelijk vermijden.

-- Voor je vertrek kan je eventueel bodemwater uit de tank aftappen maar dat is natuurlijk niet het leukste klusje.

-- Je kan ook een dagtank plaatsen. Wanneer de sludge door golfslag in uw brandstoftank begint rond te zweven heb je in de dagtank nog 'propere' diesel zitten waardoor je niet meteen in de problemen komt. Zorg toch steeds voor vervangfilters aan boord of werk met een by-pass filtersysteem; een tweede filter (reserve) gemonteerd naast de eerste waardoor je bij problemen direct kan overschakelen op die reservefilter.

-- Je kan een additief toevoegen zodat de molecules elkaar afstoten en de bacterievorming wordt tegengehouden, maar ook deze hoeveelheid moet aan een norm voldoen. Let wel op bij het gebruik van additieven voor aantasting van de afdichtingen, bekijk de verschillende formules die te koop worden aangeboden.

Besmetting herkennen.

-- de motor rookt meer, hapert regelmatig of er is een terugval in toeren,

-- de diesel is troebel,

-- de dieselfilter is deels of volledig bedekt met een slijmerige massa,

-- er ligt een dikke laag (sludge) op de bodem van de tank en er hangt een vreemde geur,

dan kan je best onmiddellijk tot actie overgaan!

Wat kan je doen als je toch problemen hebt?

-- een biocide (anti-bacterie middel) gebruiken is het meest doeltreffend. Let wel, gebruik deze biocides enkel wanneer het echt nodig is gezien er anders op de duur een vorm van gewenning kan ontstaan waardoor je steeds meer biocide moet gebruiken.

-- vergeet niet om de filters te vervangen!

-- de tank wordt het beste leeg gemaakt, schoongemaakt en ontsmet met een industrieël detergent, bacteriën zetten zich immers overal vast en gaan zich anders in verse diesel toch weer delen.

Regelmatig alles nazien is dus de boodschap en voorzie u op mogelijke problemen.

Lees artikel over brandstofproblemen

Na de materie van de brandstof werden volgende punten verduidelijkt door de voorzitter:

- Wrakken op de waterwegen: er wordt meer en meer werk van gemaakt om die te verwijderen maar het is een werk van lange adem. Soms blijkt het moeilijk te achterhalen wie dan wel de eigenaar van het wrak in kwestie is en dat vergt heel wat tijd en energie.

- Examen stuurbrevet: De VPF heeft de erkenning bekomen om de administratie voor het examen stuurbrevet op te volgen. Dat vraagt enige organisatie, we zijn momenteel bezig met de praktische kant op poten te zetten. Binnenkort zal je alles erover op de website kunnen lezen.

- Er zijn belangrijke wijzigingen aan het examen stuurbrevet op komst, het zal een opbouwend systeem worden. Wil je voor yachtman gaan, dan moet je eerst het beperkt en het algemeen stuurbrevet halen. Ook de vaarzones worden anders ingedeeld waardoor navigatie belangrijk zal worden bij het algemeen stuurbrevet. Tenslotte zal er meer en meer nadruk op de praktijk gelegd worden.

- De lijst met de uitrusting die pleziervaarders aan boord moeten hebben wordt herwerkt. Wanneer deze beschikbaar is zal ze op de website komen te staan.

Weet bvb wel al dat de vaarkaarten van je vaargebied recent moeten zijn. Recent wil zeggen max. 1 jaar of bij iedere wijziging de nodige aanpassingen aangebracht hebben. Electronische vaarkaarten zullen aanvaard worden.

- Controles: laat je volgend jaar niet klissen met rode mazout, anders dan voor je verwarming, aan boord. Zorg ervoor dat geen enkele leiding van die rode mazout op de één of andere manier in verbinding kan staan met de motor. Er zullen immers extra controles daarop zijn alsook op de uitrusting aan boord (cfr de nieuwe uitrustingslijst)

- AIS (Automatic Identification System) is (voorlopig) nog niet verplicht, er zijn heel wat pro's en contra's, we volgen dit verder op.

- Het aanvragen of verlengen van een vlaggenbrief en immatriculatiedocument moet tegenwoordig online gebeuren. Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: > Scheepvaart > Pleziervaart > Vaartuig > Vlaggenbrief / Immatriculatie

- Oproep havenmeesters en reserve havenmeesters voor de passantenhavens. Wie zich geroepen voelt mag het gerust laten weten, info over de taak kan je bij de voorzitter bekomen.

- Klachten over sluisbedieningen kan je het beste melden in het klachtenboek op de sluis zelf maar laat het ons ook weten zodat we dit op een overlegvergadering kunnen voorleggen. Ook problemen over de waterwegen mogen gemeld worden.

- De nieuwe slipway op de RO te Landegem mag enkel door de brandweer gebruikt worden. De aanmeerplaats te Nevele zal slechts voor een beperkte tijd mogen gebruikt worden.

- Geassocieerde havens: je zal wel al gelezen of gehoord hebben dat we, naast de aangesloten clubs, ook andere havens proberen te motiveren om met ons samen te werken om alzo meer plaatsen met korting te kunnen aanbieden aan de pleziervaarders. Weet je zelf een haven waarvan je denkt dat hij in aanmerking komt, laat het ons dan gerust weten of stel de haven in kwestie voor om meer informatie daarover op te vragen bij de redacteur van Kanaal 77, Geert Govaert (redactie@vpf.be)

Momenteel werken we samen met Westhoek Marina Nieuwpoort - Jachthaven Veurne - Haven Sint-Job - Haven Ath - Duinkerke (Fr) - Waalwijk (NL) en Kerkdriel (NL)

3 december 2016 - Hamme       Verslag


Info vergadering voor de leden - november 2015

De vergadering werd op gang getrokken door Mr Frank Gelaude die ons op een boeiende wijze vertelde over het 13e eeuws kanaal De Lieve. Een kort verslagje kan je hier lezen.

De leden aan het woord:

- Er werd ons in het voorjaar gemeld dat er dit jaar heel wat controle op de waterwegenvignetten ging gebeuren, toch zie je nog overal boten liggen zonder vignet of met een oud vignet.

--> Toch zijn er diverse controles geweest zowel op de waterwegen zelf als in de sluizen en in de havens. Stelselmatig worden nu ook de eigenaars van de wrakken opgespoord.

Vanaf 2016 zal er ook strenger opgetreden worden voor wie niet in orde is met het waterwegenvignet. Werd er tot nu toe meestal een waarschuwing gegeven wanneer het vignet ontbrak of niet reglementair was, dan zal er nu overgegaan worden tot het opstellen van een proces verbaal en dit zowel voor varende als voor stilliggende boten.

- In Nederland worden de kunstwerken bediend door enkele centrale posten. Kan er een artikel ter verduidelijking in Kanaal 77 geplaatst worden?

--> Dit zal nagezien worden.

- Hoe zit het nu met de zondagsbediening op het Kanaal Schoten-Dessel?

--> Vanaf Dessel tot Rijkevorsel is de automatisatie afgewerkt, er zal vanaf vaarseizoen 2016 dus zondagsbediening zijn aldaar. Van Rijkevorsel tot Schoten is pas voorzien in 2018.

- Bij sommige clubs werden er meermaals controles uitgevoerd en wel op een soms zeer strenge manier. Daar er door verschillende instanties controles uitgevoerd worden zou het misschien nuttig zijn om na een controle een vignet of document af te leveren zodat men kan aantonen dat men reeds gecontroleerd werd of misschien gebruik maken van een registratiesysteem?

--> De federatie heeft reeds melding gemaakt om bvb een vignet of sleutelhanger af te geven na een controle. Een uniform registratiesysteem via ons B-nummer is een goed idee en zal overgemaakt worden.

- Mag rode diesel in een aparte tank aan boord voor de verwarming?

--> In Antwerpen mag het in een volledig gescheiden circuit voor de verwarming van de boot, in Gent is er onduidelijkheid. Zal verder nagezien worden.

Navraag heeft ons geleerd dat rode diesel voor de verwarming of een aggregaat enkel en alleen mag gebruikt worden als er een aparte opslagtank is die niet verbonden is (of kan worden) met de tank voor de voorstuwing of met de motor zelf.

Uittreksel uit de Programmawet

- Hoe zit het nu eigenlijk met de examens voor de vaarbrevetten?

--> Ons bestuurslid Dirk Grootaers is opgenomen in een speciaal daartoe opgerichte werkgroep, het huidige systeem  zal in de toekomst volledig veranderen. Er zal een onderscheid gemaakt worden in de brevetten volgens de verschillende vaarwateren (kust, binnenwateren), ook de lengte en/of de snelheid van de boot ligt ter discussie. Er komt een modulair systeem en het vragenpakket wordt serieus uitgebreid, ook de diverse mogelijkheden voor een praktijkproef worden nagekeken. Momenteel is het zo dat men 60% op het volledig examen moet behalen, in de nieuwe regeling zal er op elke blok (EHBO, motoren, theorie,...) 50% moeten behaald worden.

Conclusie: wie nog niet over een vaarbewijs beschikt maakt daar best zo vlug mogelijk werk van!

Info over cursussen kan bekomen worden bij de dienst vorming van de VPF via vorming@vpf.be

- Welke zijn de mogelijkheden voor de opvang van bilgewater?

--> Momenteel is er een inventarisatie van alle bestaande installaties, zowel werkende als niet-werkende. Blijkbaar zijn er enige problemen om die optimaal te onderhouden, zowel technisch als financieël.

- Pleziervaarders kijken veel te weinig achterom! Zou men, om dit te verhelpen, de boot niet beter uitrusten met een achteruitkijkspiegel?

--> Reeds verscheidene boten hebben een dergelijke spiegel gemonteerd, wij zullen dit verder aanbevelen aan de leden.

- Opmerking uit de zaal:  de schippers zouden er attent op moeten gemaakt worden dat ze, eens uit de buurt van de kunstwerken, moeten overgaan naar kanaal 10 op de marifoon voor onderlinge communicatie met de andere scheepvaart.

22 november 2015 - Zaal Seleskest Gent.

Infovergadering voor de leden - november 2014

De vergadering werd aangevat met een stevige uitleg van de Scheepvaartpolitie van Gent, zo kregen we wat zicht op de belangrijkste wijzigingen in het APSB (Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren). Deze wijzigingen waren nodig om een betere regelgeving te bekomen.

We noteerden volgende zaken: (van kracht sedert 1 mei 2014)

- de definitie van een bijboot waaruit blijkt dat je met een bijboot zeker niet zomaar wat mag rondtoeren. Ook leren we dat diegene die aan het stuur zit verantwoordelijk (en aansprakelijk) is bij een ongeval. De bijboot behoeft geen immatriculatieplaat of immatriculatiedocument. Wel kan je aan de binnen- of buitenkant een teken aanbrengen waarmee je kunt bewijzen dat de boot je eigendom is, vb tender to...

- het immatriculatiedocument vervangt bij nieuwe vaartuigen het blauwe plaatje. Het document moet steeds aan boord zijn. Voor jachten die reeds over een blauw plaatje beschikken verandert er niets, het plaatje blijft geldig (wel elke wijziging in de gegevens melden).

- de definitie van slecht zicht: in deze weersomstandigheden blijf je als pleziervaarder beter liggen of probeer je zo snel mogelijk een plaatsje op te zoeken.

- men is steeds verplicht om bij nood de nodige bijstand te bieden! Geeft men geen gevolg aan een noodoproep, dan is er sprake van schuldig verzuim.

- op de Binnenwateren is een toeter of hoorn verplicht, die kan goed van pas komen bij noodsituaties. Vuurpijlen kun je maar beter niet aan boord hebben, die zijn enkel nodig op Maritieme Wateren. Ook een exemplaar van het scheepvaartreglement moet men aan boord hebben. 

- je moet het  "blijf-weg sein" (korte en lange stoten ononderbroken gedurende tenminste 15 minuten) en het "noodsein" (herhaalde lange stoten) kennen.

- Per persoon aan boord, en binnen handbereik!, moet men een reddingsvest hebben. Opblaasbare modellen met een patroon kan het beste om de 2 jaar nagezien worden. Kinderen moeten een aangepast reddingsvest hebben, dit is tot nu toe niet echt verplicht om dragen maar het is toch aan te bevelen tijdens het varen. Een werkgroep is momenteel bezig met het bepalen waar & wanneer er reddingsvesten moeten gedragen worden.

- waterscooters mogen nu ook in het vak voor de waterski en snelle motorboten maar moeten daar rechtlijnig varen (geen capriolen dus)

- een meetbrief is slechts verplicht voor een vaartuig vanaf 20 meter (voorheen 15 meter)

- bij controle kan de scheepvaartpolitie het schip aan de kant leggen indien niet alles in orde blijkt.

- op kleine vaartuigen vanaf 2,5 meter moet het B nummer aangebracht worden (voorheen 5 meter), geldt ook voor jetscooter.

- op de Binnenwateren is de naam van de eigenaar op de achtersteven niet meer verplicht, op de Maritieme Wateren wel!

- Elk vaartuig vanaf 7 meter moet 1 marifoon aan boord hebben (mag vast of draagbaar zijn) die bij het vaartuig hoort. Je mag de marifoon dus niet meenemen op een andere boot.

- de grootste wijziging in het APSB is een volledig nieuw hoofdstuk over intoxicatie.

Vragen van de leden:

- Kan een stuurbrevet afgenomen worden bij intoxicatie?

Neen, er kan alleen inhouding ervan zijn voor enkele uren (de tijd dat je niet nuchter genoeg bent om verder te varen), deze periode kan verlengd worden indien nodig.

- Mag de boot in dit geval door een andere persoon weggebracht worden?

Ja, op vraag en risico van de schipper.

- Is er een verschil tussen bemanning en passagiers i.v.m. intoxicatie?

Ja, de actieve bemanning mag geen alcohol nuttigen (moet Save blazen tijdens controle), passagiers daarentegen mogen een glaasje nuttigen (mogen dan zeker niet helpen tijdens het aanmeren of bij het nemen van een sluis).

- Mag de politie aan boord geweigerd worden?

Neen, de politie mag niet aan boord geweigerd worden tijdens het varen of bij het aanstalten maken tot.

- Kan er na controle van je boot geen attest afgeleverd worden zodat je dat bij een eventuele volgende controle kan laten zien?

Neen, in de praktijk vraagt men meestal wel of je onlangs gecontroleerd werd. In 2015 wordt de registratie van de uitgevoerde controles verder uitgewerkt in een computerprogramma.

- Is AIS verplicht voor de pleziervaart?

Neen, dat zal wellicht nog niet voor de nabije toekomst zijn.

Opmerkingen.

- Een infoavond over het scheepvaartreglement kan steeds aangevraagd worden door de clubs.

- Moeten alle leden een verslag krijgen van de algemene vergadering?

Ja, alle effectieve leden zeker, de sympathiserende niet.

- De ledenlijst moet op de zetel beschikbaar zijn, alleen de effectieve leden moeten erop vermeld staan.

23 november 2014 - lokaal Gentse Leievaarders te Gent